බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිළධාරී 111ශ්‍රේණිය තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම 2017 index
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ (සත්ව සංවර්ධක උපදේශක )111 පන්තිය සහ (සත්ව සංවර්ධක උපදේශක )පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම 2017 index
බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ සේවා නිලධාරි 11 ශ්‍රේණිය තනතුරු සඳහා (සීමිත ) බඳවා ගැනීම 2017 index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit